MPR News Soomaali (MPR News Somali)

BBC Ogaal iyo MPR News ayaa dadka reer Minnesota wararka caalamiga ah iyo kuwa gobolada ku siiya Soomaali. (BBC’s Ogaal and MPR News provide global and regional news for Minnesotans in Somali.)

 •    
 • Comment
 • Back
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • LinkedIn
 • Settings
Font Size
Comments
Sounds
Translate
Sounds
Translate
Add a Rock Live Twitter feed to your site
Add a Rock Live Twitter
feed to your site